info บริการฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี (Academic Training Service)

academic_header

สถาบันพลังงาน มช. (ERDI-CMU) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน โดยมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการด้านพลังงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น จึงได้เปิด หลักสูตรฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งหลักสูตรการพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน

ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรม ERDI - CMU

calendar

trainning01

trainning02

trainning04

trainning05

trainning06

Note

subscribe    subscribe1

benefit

download

payment

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน
 2. ส่งใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์สถาบันฯ หรือ ส่งผ่านเบอร์โทรสาร หรือ Email address
  • โทรสาร : 053 903 763
  • Email : training.erdi@gmail.com
 3. ชำระเงินค่าอบรม ผ่าน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสุเทพ
  ในนาม  สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เลขบัญชี  521 -0-36844-0
 4. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ให้กับสถาบัน ผ่าน Email address หรือ โทรสาร

service

 • บริการรถรับส่ง
  สถาบันฯ มีบริการจัดหารถรับส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าอบรมในการเดินทางไปกลับระหว่าง สนามบิน – ที่พัก และ ที่พัก – สถานที่จัดอบรม

van    redcar

หมายเหตุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานฝึกอบรม
คุณอรณิชา อาชีวะ โทรศัพท์ 053 94 2007 – 9 ต่อ 312

Back to Top

Online : 5
Today : 55
Total : 729,273