info เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน (CMU – CSTR Technology)

ก๊าซชีวภาพ ไม่เพียงแต่จะสามารถผลิตได้จากน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ หรือโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังสามารถผลิตได้จากพืชบางชนิดอีกด้วย เช่น หญ้าเนเปียร์ (หรือหญ้าเลี้ยงช้าง) อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ซึ่งพืชเหล่านี้ จะถูกเรียกว่า “พืชพลังงาน”เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน (CMU – CSTR Technology))

จากการวิจัยในห้องปฎิบัติการที่ได้มาตรฐานของ ERDI - CMU ได้พัฒนาเทคโนโลยี “CMU – CSTR” ขึ้น เพื่อนำมาใช้กับการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน โดยเฉพาะหญ้าเนเปียร์ เพื่อรองรับสภาวะการขาดแคลนพลังงานในอนาคต และส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความยั่งยืนให้กับสถานการณ์ด้านพลังงานในประเทศไทย

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ.... “สู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่” ในการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน (CMU – CSTR Technology))

คุณสมบัติของเทคโนโลยี

 • มีลักษณะเป็นถังปฏิกรณ์ที่มีการกวนอย่างทั่วถึงภายในถัง
 • เหมาะสำหรับวัตถุดิบทั้งของเหลวที่มีสารแขวนลอยสูงและของแข็ง
 • คุณภาพขอ งเทคโนโลยี ได้ผ่านการวิจัย ค้นคว้า โดยทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญของ ERDI—CMU ใน ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐาน
 • ประสิทธิภาพของระบบ โดยการทดสอบการเดินระบบ CMU—CSTR มากกว่า 2 ปี
 • ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
 • ไม่มีความยุ่งยากในการดูแลบำรุงรักษา

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน (CMU – CSTR Technology))

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถนำก๊าซชีวภาพไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน
 • ช่วยลดภาวะโลกร้อน
 • ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
 • รองรับการขาดแคลนพลังงานในอนาคตี
 • เหมาะกับการจัดตั้งเป็นโรงไฟฟ้าชุมชน
 • พลังงานที่ได้ เป็นพลังงานสะอาด ส่งผลดีต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน

ขอบเขตการดำเนินงานของ ERDI – CMU

 • ให้บริการสำรวจทางวิศวกรรม วิเคราะห์ ออกแบบ และคัดสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพน้ำ เสียแต่ลประเภท
 • ให้บริการ ทั้งในรูปแบบที่ปรึกษา และรูปแบบ Turn key
 • ให้บริการควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างระบบ
 • ให้บริการเริ่มต้นเดินระบบและติดตามผลทำงานของระบบ
 • ให้บริการฝึกอบรม มาตรฐานความปลอดภัย
 • ให้บริการประสานงานด้านข้อมูลและเอกสารในการจัดหาเงินทุน
ติดต่อสอบถาม

งานพัฒนาธุรกิจ
โทรศัพท์ 0-5394-2007-9 ต่อ 310, 311, 366
E-mail : business@erdi.cmu.ac.th

Back to Top

Online : 2
Today : 66
Total : 803,393