info งานบริการเผยแพร่

งานบริการเผยแพร่ (Academic Services ) งานบริการเผยแพร่ (Academic Services ) งานบริการเผยแพร่ (Academic Services )

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน โดยมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการพลังงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น ให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้

 • arrowright ศึกษาดูงานเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เช่น พลังงานก๊าซชีวภาพ ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช/น้ำมันสัตว์ใช้แล้ว พลังงานชีวมวล พลังงานไบโอมีเทนอัด CBG ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้า เป็นต้น
 • arrowright ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เช่น อาคารอนุรักษ์พลังงาน การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช / น้ำมันสัตว์ที่ใช้แล้ว, พลังงานชีวมวล (ระบบแก๊สซิไฟเออร์), เตาเซรามิกประสิทธิภาพสูง, เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง, ฐานการเรียนรู้พลังงานในชีวิตประจำวัน (หลอดไฟ/โทรทัศน์/ตู้เย็น/เตารีด/พัดลม)
 • arrowright ให้บริการฝึกอบรมด้านพลังงาน ทั้งพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ การผลิตก๊าซชีวภาพ การผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด CBG การผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน ฐานการเรียนรู้พลังงานในชีวิตประจำวัน การออกแบบอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การปรับลดต้นทุนด้วยมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

โดยจะเปิดให้เข้าศึกษาดูงานได้ ในวันอังคารและพฤหัสบดี ในหัวข้อดังต่อไปนี้

วันอังคาร

 1. ฐานเรียนรู้อนุรักษ์พลังงาน (หลอดไฟ เตารีด พัดลม ตู้เย็น โทรทัศน์)
 2. เตาพลังงานชีวมวล แก๊สซิไฟเออร์
 3. ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช/สัตว์ใช้แล้ว
 4. การปั้นเตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูง
 5. การบริหารจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน

วันพฤหัสบดี

 1. เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพในภาคปศุสัตว์
 2. เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
 3. เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ CMU-CSTR พืชพลังงาน
 4. ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด CMU-CBG สำหรับยานยนต์
 5. ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด LPG สำหรับครัวเรือน
 6. อุปกรณ์ความปลอดภัยของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
 7. งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/น้ำทิ้ง/ก๊าซ)
 8. การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร
ติดต่อเรื่องศึกษาดูงาน

โทรศัพท์ 0-5394-2007-9 ต่อ 354

ติดต่อเรื่องการฝึกอบรมด้านพลังงาน

โทรศัพท์ 0-5394-2007-9 ต่อ 314

Back to Top

Online : 5
Today : 55
Total : 729,273