info อุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย และปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ

สถาบันพลังงาน มช. ได้พัฒนาอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานสำหรับระบบก๊าซชีวภาพ รวมทั้งอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการทำงานของระบบก๊าซชีวภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้นานยิ่งขึ้น

ชุดเผาทิ้งก๊าซชีวภาพส่วนเกิน (CMU-Flare)

ชุดเผาทิ้งก๊าซชีวภาพส่วนเกิน (CMU-Flare) อุปกรณ์ความปลอดภัย ที่ช่วยในการระบายก๊าซชีวภาพส่วนเกินทิ้ง เพื่อไม่ให้ความดันภายในระบบก๊าซชีวภาพเกินค่ามาตรฐานของระบบ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบก๊าซชีวภาพ โดยเฉพาะการฉีกขาดของอุปกรณ์เก็บกักก๊าซ อีกทั้งยังช่วยป้องกันการปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศโดยตรง ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันพลังงาน มช. ได้ออกแบบ Flare ให้มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้สูงและความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

erdi_flare_01

คุณสมบัติของ CMU - Flare

 • อุปกรณ์มีศักยภาพในการเผาทิ้งก๊าซสูง
 • ติดตั้งวาล์วแยกเพื่อป้องกันก๊าซเข้าสู่ระบบโดยตรง
 • ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ
 • อุปกรณ์เผาทิ้งก๊าซ ผลิตจากวัสดุมีคุณภาพและทนทานต่อการกัดกร่อน
 • ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ เมื่อความดันภายในระบบเกินค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้
 • ใช้มาตรฐานในการออกแบบ อ้างอิงจากสำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

erdi_flare_02

ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ (CMU Bioscrubber)

ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ (CMU Bioscrubber) : ทำหน้าที่เพื่อกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ และเพิ่มคุณภาพในก๊าซชีวภาพให้สูงขึ้น โดยทีมนักวิจัยและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ได้ทำการออกแบบให้ CMU – Bioscrubber ดึงก๊าซชีวภาพไปสัมผัสกับของเหลวเพื่อให้ทำการดูดซับ จากนั้นจะนำก๊าซชีวภาพไปผ่านกระบวนการออกซิไดซ์โดยแบคทีเรีย

คุณสมบัติของ CMU - Bioscrubber

 • ใช้เชื้อจุลินทรีย์ CM 1 (Paracoccus sp.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ได้ง่ายจากประมาณ 4,000 ppm เหลือน้อยกว่า 100 ppm
 • ถังกรองชีวภาพบรรจุตัวกลางพลาสติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะเชื้อจุลินทรีย์
 • อัตราการใช้พลังงานตํ่า 0.02 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อการบำบัดก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร
 • สามารถกำจัด H2S ได้ถึง 10,000 ppm
erdi_flare_03
erdi_flare_04 สถาบันพลังงาน มช. ได้พัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพให้รองรับการระบายก๊าซชีวภาพเกินส่วนในอัตราต่างๆ ดังนี้
erdi_flare_05
ชุดลดความชื้น (CMU-Gas Dryer)

ชุดลดความชื้น (CMU-Gas Dryer) ถูกออกแบบโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ ERDI-CMU ทำหน้าที่ลดความชื้นในก๊าซชีวภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์มากยิ่งขึ้น โดยการลดความชื้นแบบ wet scrubber

คุณสมบัติของ CMU – Gas Dryer

 • สามารถลดความชื้นให้ต่ำลง ทำให้ลดการกัดกร่อนของก๊าซชีวภาพภายในชุดผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือเครื่องกำเนิดไอนํ้า
 • อัตราการใช้พลังงานต่ำ 0.067 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ต่อการบำบัดก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร

erdi_flare_06
ชุดลดความชื้น (CMU-Gas Dryer)

ขอบเขตการดำเนินงานของ ERDI – CMU

 • ให้บริการในการจัดส่งและติดตั้งอุปกรณ์
 • ให้บริการฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งาน
 • ให้บริการให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการใช้งาน
 • ให้การรับประกันอุปกรณ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี

หมายเหตุ : เงื่อนไขการรับประกันจะมีระบุไว้ในใบเสนอราคา

ติดต่อสอบถาม

งานพัฒนาธุรกิจ
โทรศัพท์ 0-5394-2007-9 ต่อ 310, 311, 366

Back to Top

Online : 10
Today : 55
Total : 790,386