info งานบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน

งานบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation) งานบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation) งานบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation)

สถาบันพลังงาน มช. (ERDI-CMU) เริ่มดำเนินภารกิจด้านอนุรักษ์พลังงานและบริการจัดการด้านพลังงานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ 2532 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการให้บริการจัดการด้านพลังงานทั้งในอาคารธรุกิจ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน รวมทั้งการจัดการ การใช้พลังงานในสถานประกอบการ ให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อช่วยลดต้นทุนพลังงาน และเพิ่มศัยกภาพการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจ โดยสถาบันฯ ยินดีให้บริการกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

งานบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation) งานบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation)

การให้บริการด้านการจัดการพลังงานของ ERDI-CMU
 1. บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน
 2. บริการตรวจวัด/วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Audit)
  • ตรวจวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า (Transformers)
  • ตรวจวิเคราะห์ระบบแสงสว่าง (Lamp)
  • ตรวจวิเคราะห์ระบบปรับอากาศและระบายความร้อนด้วยอากาศ (Split Type Air Conditioner)
  • ตรวจวิเคราะห์ระบบปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Chiller)
  • ตรวจวิเคราะห์ระบบความร้อนประสิทธิภาพสูง การเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ เตาเผา (Boiler)
  • ตรวจวัดวิเคราะห์ระบบความเย็น (Cold Storage)
  • ตรวจวัดวิเคราะห์ระบบอื่นๆ (Specific equipment)
 3. บริการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานทุกระบบ/อุปกรณ์
 4. บริการฝึกอบรมด้านการจัดการพลังงานและเทคนิคต่างๆ
 5. บริการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน

ขั้นตอนการดำเนินงานการตรวจวัด/วิเคราะห์การใช้พลังงาน

งานบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation)

งานบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation) งานบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation) งานบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation)

สถาบัน มช. ได้ให้บริการฝึกอบรมด้านการจัดการพลังงาน ในสถานประกอบการ รวมทั้ง จัดสัมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้ประกอบการ

งานบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation) งานบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation) งานบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation)

ดำเนินงานเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน ตรวจวัดและวิเคราะห์ การใช้พลังงานในสถานประกอบการ

ติดต่อเรื่องงานอนุรักษ์พลังงาน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัฒนาธุรกิจ
โทรศัพท์ 0-5394-2007-9 ต่อ 310, 311, 366
E-mail : business@erdi.or.th

Back to Top

Online : 5
Today : 56
Total : 729,274