file มช.ให้การต้อนรับ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศึกษาดูงานด้าน Smart City

30 ส.ค. 2018, 11:10    

มหาวิทยาเชียงใหม่ โดย รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อม  และผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์  ให้การต้อนรับ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศึกษาดูงานโครงการด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) Smart Grid เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้แนวปฏบัติที่ดี ในด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ระบบรักษาความปลอดภัย แนวคิดด้านนวัตกรรมความเป็นเลิศในการให้บริการสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ต่อกัน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Back to Top

Online : 8
Today : 452
Total : 779,436