file ประกาศรับสมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

21 มี.ค. 2018, 11:51    


ประกาศรับสมัครงาน

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (สวพ.นครพิงค์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นเป็นสถาบันชั้นนำระดับภูมิภาคอาเซียน ด้านพลังงานชีวภาพ โดยเป็นศูนย์กลางแห่งองค์ความรู้ด้านพลังงานระดับประเทศและระดับนานาชาติในการวิจัยและพัฒนารวมถึงให้บริการวิชาการโดยมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในด้านที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในทุกแขนงสาขา อาทิ การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานที่มีคุณภาพ ทั้งด้านพลังงานทดแทน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน หรือประสิทธิภาพพลังงาน และการจัดหาพลังงาน เช่น Biogas, Biomass, Biodiesel และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังให้บริการทางวิชาการด้านพลังงานและด้านที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลกระทบจากพลังงาน รวมถึงให้บริการแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านพลังงานในทุกด้าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มีความประสงค์จะรับสมัคร พนักงานประจำ  เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง

 

วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.        เพศชาย/หญิง 

2.       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า)

3.       มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

4.       สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point Auto CAD ได้เป็นอย่างดี

5.       สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้  และยินดีที่จะทำงานในช่วงเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

6.       หากมีประสบการณ์การออกแบบระบบพลังงานทดแทน เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครที่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ) ถนนคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  5 เมษายน 2561  Download ใบสมัครได้ที่ http://www.erdi.cmu.ac.th/UserFiles/Download/erdiapp.pdf 

  

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

๑.     รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป

๒.     ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

๓.    ใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

๔.     บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

๕.     สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

๖.     หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

๗.    ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์

๘.    เอกสารอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัคร

           

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ที่ www.erdi.cmu.ac.th

 

วิธีการคัดลือก

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จะทำการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  (วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก)

Back to Top

Online : 6
Today : 452
Total : 779,436