web “ระบบก๊าซชีวภาพ” กับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

20 ก.ย. 2010, 9:33    

        เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย มีการส่งเสริมให้ใช้อย่างจริงจังในปี 2515 ซึ่งในช่วงเวลานั้นเกิดวิกฤติการณ์ราคาน้ำมัน สำนักงานพลังงานแห่งชาติ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในปัจจุบัน) และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงเริ่มเผยแพร่โครงการก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้คนไทยผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับใช้หุงต้มในครัวเรือน แทนถ่าน ฟืน หรือก๊าซหุงต้ม (LPG)
       การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย ในขณะนั้น จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการผลิตก๊าซชีวภาพภายในประเทศ และได้มีการส่งเสริมเรื่อยมา จนในปี 2533 โครงการก๊าซชีวภาพไทย–เยอรมัน โดย ดร. Rolf Kloss จากสถาบันวิจัยการเกษตรแห่งชาติ เมือง Braunschweig ประเทศเยอรมันนี ได้ออกแบบระบบก๊าซชีวภาพแบบคู่ขนานให้มีบ่อหมักราง (Channel Digester) ร่วมกับบ่อหมักยูเอเอสบี (UASB) สำหรับฟาร์มสุกร เพื่อการจัดการของเสียภายในฟาร์มสุกรทดลองของภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริเวณ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นการบำบัดของเสียด้วยระบบก๊าซชีวภาพอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ต่างจากวัตถุประสงค์เดิมที่ให้ความสำคัญเฉพาะการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงเป็นหลัก โดยระบบดังกล่าวมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Parallel Modular Design Biogas System แต่มักจะเรียกกันว่า “ระบบก๊าซชีวภาพแม่เหียะ” ซึ่งเป็นระบบก๊าซชีวภาพที่มีขนาดปริมาตร 200 ลูกบาศก์เมตร และถือว่าเป็นต้นแบบให้เกิดการพัฒนาเป็นระบบก๊าซชีวภาพที่ส่งเสริมในฟาร์มสุกร
       ปัจจุบันเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  แม้กระทั่งระบบก๊าซชีวภาพแม่เหียะที่เป็นต้นแบบ ก็ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้มีความเหมาะกับกิจกรรมปศุสัตว์ในปัจจุบัน ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ความยั่งยืนที่มีมายาวนานของการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพนั้น นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องแล้ว สิ่งสำคัญคือ การตระหนักถึงการแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาพลังงาน ควบคู่กันของระบบก๊าซชีวภาพ รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพในด้านพลังงานทดแทนด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงอนามัยในชุมชน ทำให้การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจะพัฒนาต่อไปเพื่อพลังงานไทยที่ยั่งยืน

Back to Top

Online : 4
Today : 91
Total : 281,450