web มช.นำร่องผลิต "ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร"

17 ก.ย. 2010, 9:13    


         สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. เดินหน้า “โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ เพื่อจัดการของเสียเศษอาหาร” โดยเป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  (สนพ.) กระทรวงพลังงาน  นำเศษอาหารเหลือใช้เข้ากระบวนการหมักเพื่อให้ได้ก๊าซชีวภาพ  กลับมาใช้หุงต้ม  มั่นใจช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

       รศ.ประเสริฐ  ฤกษ์เกรียงไกร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดเผยว่า โครงการ “เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียจากเศษอาหาร” เกิดขึ้นจากการที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานได้เร่งผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการที่มีศักยภาพ รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่มีเศษอาหารเหลือทิ้งปริมาณตั้งแต่ 200 กิโลกรัมต่อวันขึ้นไปสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินโครงการ และได้รับงบประมาณจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน และเป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนอกจากเป็นการช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่มีจำนวนมากขึ้นทุกวันแล้ว  การใช้ระบบก๊าซชีวภาพเข้ามาจัดการของเสียยังช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็น และได้ก๊าซชีวภาพสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดีขึ้น ประกอบกับปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจำนวนบุคลากร นิสิต และนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะมีแนวโน้มสูงขึ้นตาม ไม่ว่าจะเป็นทั้งของเสียที่ย่อยสลายได้ และไม่สามารถย่อยสลายได้ ซึ่งปัจจุบันจะนำไปทิ้งตามจุดรวบรวมตามสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย แล้วรอรถขนขยะมาเก็บเพื่อนำไปฝังกลบ หรือทำปุ๋ยหมัก วิธีการกำจัดแต่ละวิธีล้วนแล้วแต่ส่งผลให้การบริหารจัดการขยะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น วิธีการกำจัดด้วยการหมักย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนจึงเป็นวิธีที่เหมาะสม เนื่องจากได้ผลพลอยได้คือ ก๊าซชีวภาพ ซึ่งสามารถนำมาเป็นพลังงานทดแทนการใช้เชื้อเพลิงในรูปความร้อนได้ ดังนั้น จึงเกิดโครงการระยะเริ่มต้นที่ตลาดร่มสัก เนื่องจากตลาดร่มสักเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารหลากหลายชนิด และมีปริมาณขยะเศษอาหาร 200 กิโลกรัมต่อวันขึ้นไป (รวมทั้งพืชผักที่เหลือใช้จากการปรุงอาหาร และเปลือกผลไม้) ดังนั้น จึงได้เล็งเห็นถึงการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร โดยทำการหมักย่อยร่วมกับเศษผัก และเปลือกผลไม้ เพื่อให้เกิดก๊าซชีวภาพสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ จากการทำโครงการนี้ นอกจากสามารถช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ยังสามารถใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

      สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิืงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการออกแบบระบบก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียจากเศษอาหารและติดตั้งเป็นต้นแบบแห่งแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณตลาดร่มสัก (ฝายหิน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ระบบเทคโนโลยีที่ติดตั้ง สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้โดยการนำเศษอาหารและปริมาณขยะในตลาดที่รวบรวมได้มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ และนำก๊าซกลับมาใช้เป็นก๊าซหุงต้มในโรงอาหาร สำหรับการต้มน้ำล้างจานชาม  แก้วน้ำ ได้ปริมาณ 120 กิโลกรัมต่อเดือน หากสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย โรงแรม สถานประกอบการต่างๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ กระบวนการทำงานของเทคโนโลยี ประโยชน์ที่ได้รับ พร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-5394-2007 ต่อ 156
 

Back to Top

Online : 8
Today : 247
Total : 291,998