# Real-time Air Quality Levels : อัพเดทฝุ่นควันเชียงใหม่

ข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุดวัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Update วันที่ : 2018-02-19 เวลา 02:09
| อุณหภูมิ : 19.65 C
| ความชื้น : 54.68652 %
| ค่า PM10 อยู่ที่ : 46 ug/m^3 (PM10 มาตรฐานประเทศไทยไม่ควรเกิน 100 ug/m^3)
| ค่า PM2.5 อยู่ที่ : 28 ug/m^3 (PM2.5 มาตรฐานประเทศไทยไม่ควรเกิน 50 ug/m^3)

Healthy Status : คุณภาพของอากาศ

Great

Special Thanks Credits

     ผศ.ดร.สุภาพ ชูพันธ์
     ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์
     ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่