รายละเอียดของโครงการ | การศึกษาศักยภาพในการผลิตก๊าซมีเทนของต้นหญ้า| การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้า
ผลการสำรวจหญ้า | บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
#
ดำเนินงานโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน นครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่